Wedstrijdreglement Roadshow 2019

Artikel 1: Inleiding

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door:

DE LILLE n.v.
Hulstsestraat 2
8860 Lendelede

Onderstaand reglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op wedstrijden die De Lille n.v. organiseert. Bijkomende richtlijnen, mededelingen en/of publicaties op de wedstrijdpagina, vormen onderdeel van het wedstrijdreglement en worden per wedstrijd bepaald.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

De wedstrijd loopt van de startdatum (4 oktober) tot de vooraf bepaalde einddatum (5 oktober) zoals U die op het wedstrijdformulier aantreft.

 

Artikel 2: Deelnamevoorwaarden

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer de QR code op het wedstrijdformulier gebruiken

Enkel volledig ingevulde en tijdige deelnames zijn geldig. Laattijdige, onvolledige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

Iedereen mag 1 keer deelnemen, zij die meerdere keren deelnemen, nemen we niet in aanmerking. Zo heeft iedereen gelijke kansen.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd.

Artikel 3: Uitsluiting

Mogen niet deelnemen aan de wedstrijd:

  • Zij die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de wedstrijd
  • Personeelsleden, verkopers en verdelers van De Lille n.v.
  • Elke persoon of groep die een inbreuk pleegt op één van de deelnemingsvoorwaarden (zie artikel 2)
  • Elke persoon of groep die misbruik pleegt of misleidend of te kwader trouw deelneemt aan de wedstrijd.

De Lille n.v. kan te allen tijde deze categorieën van personen uitsluiten van deelname aan de wedstrijd.

Artikel 4: Aanvaarding van het reglement

Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement in, zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

Artikel 5: Privacy

Iedere deelnemer verleent door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam als deelnemer aan de wedstrijd en publicatie van beeldmateriaal op gelijk welk mediakanaal en verzaakt aan alle rechten die daarmee verband houden.

Door deelname aan de wedstrijd, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van De Lille n.v. van uw persoonsgegevens. Bovendien gaat u ermee akkoord dat Telenet uw persoons- en contactgegevens doorgeeft aan derden, doch louter en alleen voor uitvoering van de wedstrijd.

Voor meer informatie m.b.t. het aanwenden van uw persoonsgegevens: KLIK

 

Artikel 6: Verloop wedstrijd

Deelnemers surfen naar de wedstrijdpagina en vullen het antwoordformulier volledig in. De naam van de winnaar wordt bekendgemaakt op 5 oktober en krijgt de prijs per post, mail of koerier thuisgestuurd.

Artikel 7: Prijzen

Om te winnen moeten de deelnemers het juiste antwoord op de wedstrijdvraag geven, en daarbovenop zo dicht mogelijk het juiste antwoord op de schiftingsvraag geven. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald, worden geruild tegen een andere prijs of worden overgedragen aan iemand anders.

Artikel 8: Uitzonderlijke omstandigheden

De Lille n.v. behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Lille n.v. kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen of annulatie van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht of andere redenen. 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook. 

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk, België.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid en fraude

De Lille n.v. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor problemen, geleden nadeel of schade die niet aan haar te wijten zijn. De Lille n.v. kan ook onder geen enkel beding aangesproken worden door de deelnemers voor enige onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak ervan, behoudens in het geval van opzet of zware fout van De Lille n.v..

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van De Lille n.v. beperkt tot een bedrag van 50 euro per schadegeval.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Als De Lille n.v. fraude vaststelt, zal een minimale forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 500 euro, onder voorbehoud van een bewezen groter geleden schade.

Artikel 10: Klachten en geschillen

Elke klacht in verband met huidig wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen na de feiten naar De Lille n.v. Klachten kunnen verstuurd worden per post (zie artikel 1: adres De Lille n.v.) of per mail naar info@delille.be

In geen enkel geval zullen de klachten mondeling behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk, België.

Alle beslissingen vanwege De Lille n.v. zijn onherroepelijk.

Artikel 11: Toezicht

Huidige wedstrijd is geplaatst onder toezicht van De Lille n.v. De Lille n.v. zal de nodige beslissingen nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren in geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting. Haar beslissingen zijn onherroepelijk en zonder verhaal.

Artikel 12: Verwerking van Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de deelnemer door registratie op de betreffende wedstrijdpagina en deelname aan de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van de Organisator. Meer informatie (o.a. de doeleinden van de verwerking en de privacy rechten van de deelnemer) worden uiteengezet in de privacy disclaimer die de deelnemer wordt getoond bij de registratie.

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn.

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te gaan met het wedstrijdreglement.